Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Nikola Janoviak, IČO: 09594051
sídlem Žižkova 1212, Pacov 395 01
zapsaná v ŽR u MÚ Pacov
e-mail: info@janoviakyoga.cz
tel: +420 737 272 566

(dále také jako „poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytovatele (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí přístupu do Jógového předplatného poskytovatele, tj. digitálnímu obsahu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou, tj. vámi (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky umístěné na adrese janoviakyoga.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k programu Jógového členství, které prezentuje mj. na webové stránce, a jejichž podrobný popis je k dispozici na webové stránce (dále jako „Jógové předplatné“, „digitální obsah“ nebo „DO“) jakož i k dalším dílům, které prezentuje na webové stránce, a jako takový je oprávněn vám poskytnout přístup do jógového předplatného a umožnit vám jejich užití ve stanoveném rozsahu.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Poskytovatel a objednatel spolu mohou ujednat i odlišné podmínky, v takovém případě mají tyto specifické podmínky přednost před podmínkami VOP.

II. Informace o digitálním obsahu a cenách

 1. DO je program sestavený certifikovanou lektorkou jógy určené pro cvičení v domácím prostředí, a to prostřednictvím webového rozhraní. Podrobný popis je k dispozici pod záložkou „Jógové předplané“ na webové stránce.
 2. Na webové stránce je vždy uvedena aktuálně platná cena za nabízený digitální obsah. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webové stránce uvedena. V případě uvedení akční ceny je stanoveno, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Objednatel zahájí proces objednávky na internetové stránce kliknutím na tlačítko „Objednat“. Následně vyplní objednatel objednávkový formulář ve speciálním rozhraní webové stránky. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.    
 2. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito VOP, Informacemi o ochraně osobních údajů a Oznámení o automatických platbách. Neprodleně po obdržení objednávky informuje poskytovatel objednatele o obdržení objednávky prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy, kterou zadal při objednávce.
 3. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je poskytovatelem zasláno objednateli na e-mail objednatele.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny digitálního obsahu na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen objednateli zpřístupnit digitální obsah za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu poskytovatele.
 6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 7. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Objednatel může za zpřístupnění do jógového členství zaplatit pouze bezhotovostně a to zabezpečeným převodem:

i. Způsob platby:

 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

ii. Možnost platby:

 • Online platební kartou: VISA, MasterCard, Maestro.

iii. Forma platby:

 • Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
 1. Poskytovatel vystaví objednateli fakturu, která je odeslána na e-mailovou adresu objednatele.

IV. Automatické opakované platby  

 1. Objednavatel při procesu objednávky uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay pro účely automatické opakované platby za členství, která s těmito údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
 2. Automatické platby jsou založeny na základě souhlasu klienta při potvrzení objednávky na stránce OBJEDNÁVKA zaškrtnutím políčka “Souhlasím s opakovanými platbami…”.

Cena

 1. Berete na vědomí, že vám bude stržena fixní částka ve výši měsíčního předplatného.
 2. Cena za členství je neměnná a předem daná. V případě zvýšení/snížení ceny služby je klient informován. V případě nesouhlasu s vyšší/nižší cenou má klient možnost zrušit automatické platby a ukončit svou účast v programu.

Důvod opakovaných plateb

 1. Poskytovatel nabízí možnost opakovaných automatických plateb při výběru úhrady platební kartou, které zjednodušují placení měsíčních členství.
 2. Bez souhlasu s opakovanými platbami nelze členství uhradit vybranou metodou platební kartou.

Frekvence plateb

 1. Členství se účtuje po uplynutí jednoho měsíce v den zakoupení členství.
 2. Předplatné jógového obsahu vám zajistí přístup do členské sekce na 1 měsíc, s automatickými opakovanými platbami každý měsíc. V případě, že budete chtít dále v předplatném pokračovat, tak se o nic nestaráte. V případě opačném, je nutné odeslat e-mail s žádostí o ukončení předplatného na info@janoviakyoga.cz
 3. Poskytovatel vystaví objednateli fakturu, která je odeslána na e-mailovou adresu objednatele.

Zrušení služby opakovaných plateb

 1. Objednavatel má možnost zrušit automatické opakované platby kdykoli během trvání členství pomocí oznámení, formou jednostranného právního jednání na e-mailovou stránku poskytovatele (info@janoviakyoga.cz), vyplněním a odesláním následujících údajů:

Oznámení o zrušení automatických plateb

Jméno: ___________

E – mail: __________

Telefon.: __________

Číslo objednávky.: __________

Číslo bankovního účtu: __________

Tímto odstupuji od udělení souhlasu k automatickým platbám: Jógové předplatné

V ___________  dne___________

 1. V elektronické formě zaslané oznámení o zrušení automatických plateb, bude vyřízeno do 10 dnů od přijetí žádosti. O průběhu odstoupení od automatických plateb bude objednavatel informován elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.

V. Dodání a přístup k digitálnímu obsahu  

 1. Při objednání cvičebního programu objednáváte přístup k tzv. digitálnímu obsahu – cvičební program na dané období. Cvičební programy jsou umístěny na webových serverech společnosti, kde vám bude vytvořen uživatelský účet a budou vygenerovány na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu spolu s dalšími informacemi. Pro zajištění přístupu k cvičebním programům je nezbytné, aby bylo vaše elektronické zařízení bylo připojeno na internet. Náklady spojené s přístupem na internet a s přenosem dat hradí objednatel.
 2. Objednávkou cvičebního programu vám bude v registračním účtu na webové stránce zpřístupněn uživatelský účet.
 3. Po zpřístupnění cvičebního programu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Pokud zjistíte nedostatky, kontaktujte nás za účelem zjednání nápravy.    
 4. Cvičební programy jsou vám zpřístupněny po vámi objednanou určitou dobu, pro prodloužení či obnovení digitálního obsahu nás kontaktuje na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP.

VI. Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

 1. S ohledem na výše uvedené podmínky (zejm. čl. IV odst. 1 VOP) a povahu digitálního obsahu, berete na vědomí, že jste oprávněni odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zakoupení jógového předplatného. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná následující den po objednání a zaplacení DO. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, na e-mailovou stránku poskytovatele (info@janoviakyoga.cz), vyplněním a odesláním následujících údajů:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Jméno: ___________

E – mail: __________

Telefon.: __________

Číslo objednávky.: __________

Číslo bankovního účtu: __________

Tímto odstupuji od smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu – Jógové měsíční členství.

V ___________  dne___________

 1. V elektronické formě zaslané odstoupení od smlouvy, bude vyřízeno do 10 dnů od přijetí žádosti. O průběhu odstoupení od smlouvy bude objednavatel informován elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. V případě kladného vyřízení bude vystaven dobropis k vystavené faktuře. Částka členství bude vrácena nejpozději do 30 dnů, na číslo účtu uvedené na oznámení o odstoupení, od kladného vyřízení oznámení. 
 2. Jako poskytovatel DO odpovídáme za to, že DO při poskytnutí nemá vady a že je poskytnut ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že DO odpovídá jeho popisu a že je vám zpřístupněn po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

i. DO odpovídá popisu na webové stránce, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

ii. DO je poskytnut v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem.

 1. V případě, že byl DO vadně zpřístupněn, máte právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu DO takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny DO.
 2. Vadu DO reklamujte bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu DO reklamovat do třech měsíců od zpřístupnění DO. O zjištěných vadách nás informujte na kontaktním e-mailu uvedeném v záhlaví těchto VOP. O vyřízení Vaší reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
 3. Vadou se nerozumí nedosažení požadovaných fyziologických výsledků na straně objednatele.

VII. Práva duševního vlastnictví

 1. Získáním přístupu do Jógového měsíčního členství získáváte oprávnění užívat pouze pro osobní potřebu, a to pouze prostřednictvím webového rozhraní v uživatelském účtu na stránce www.janoviakyoga.cz po vámi objednanou dobu. Bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele nejste oprávněn/a DO jakkoliv dále zaznamenávat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, zpracovávat je, užívat ve změněné podobě, spojovat s jinými díly či autorskými prvky nebo udělit podlicenci.
 2. Všechna práva duševního vlastnictví k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, audiovizuálních děl, jiných obrazových děl, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Objednatel nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Objednatel má právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: coi.cz.
 2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Smlouva včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Tyto VOP a smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 6. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a objednatele ze smlouvy vyplývající.
 7. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách www.janoviakyoga.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinnosti dnem: 1. 10. 2023